JK制服用黄瓜插白嫩小穴喷水

JK制服用黄瓜插白嫩小穴喷水

心口热痛∶姜汁调青黛一钱服之。 时珍曰∶初种为乌头,象乌之头也。

故黄芩救肺,黄连救肝。乃树生,如茱萸树,高二、三尺,有毒。

颂曰∶处处有之,南方尤多。三月采花,五月采叶,八月、九月采根,阴干。

每米饮量儿大小服。兴州者乃胜南者,为邻蜀地也。

五月、八月采根,曝干。九月采根,破之亦有锦纹。

但可徐徐用之,取效甚捷。 取生地龙捣和,入少醋,丸梧子大。

Leave a Reply