Lottoaustralia

Lottoaustralia

或水灌之,亦良。段成式《酉阳杂俎》云∶谷田久废必生构。

每服二钱,米饮下。每服三丸,日三服,大效。

蔓荆子大,牡荆子小,故呼荆。 柽,河柳也可称杨,故今南人犹并称杨柳。

煎汤日饮,煎浆水入盐含漱,治口疮。藏器曰∶江东无大榆。

志曰∶溲疏、枸杞虽则相似,然溲疏有刺,枸杞无刺,以此为别。曰∶按∶徐表《南州记》云∶生海畔。

藏器曰∶冬月青翠,故名冬青。临月,日三服方寸匕,令产极易。

Leave a Reply